top of page
52324365_l%202_edited.jpg

हामि सँग साझेदारी गर्नुहोस् 

यदि हजुरको संघ-संस्था हाम्रो संस्था सँग साझेदार भएर मानसिक स्वास्थ्य, ट्रमा-हिलिङ्ग र / वा चक्रिय हानिको रोकथामको बारेमा कार्यशाला गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया यो फाराम भर्नु होला।

bottom of page